Keramikskulptur 6m x 2m
Keramikskulptur 6m x 2m
Richterswil (Schweiz)
Vase in Faenza
Vasi in Egypto 2
Vasi in egypto
Waseninstalation  4.00m x 5,00m
film 024